Ban hành Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia

Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 được Bộ Công Thương xây dựng và áp dụng cho việc thực hiện các thủ tục hành chính theo chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị.

Cụ thể, Bộ Công Thương vừa ban hành văn bản công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

Theo đó, Bộ Công Thương đã xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 cho việc thực hiện các thủ tục hành chính theo chức năng nhiệm vụ gồm: Sổ tay và Chính sách chất lượng – Mục tiêu chất lượng, 49 quy trình và 06 hướng dẫn thuộc lĩnh vực như Sổ tay chất lượng và Chính sách – Mục tiêu chất lượng 2016; Quy trình quản lý tài liệu và hồ sơ; Quy trình xem xét của lãnh đạo về Hệ thống quản lý chất lượng; Quy trình đánh giá chất lượng nội bộ; Quy trình cải tiến chất lượng; Quy trình Xử lý công văn đến và đi; Quy trình Quản lý thiết bị; Quy trình Mua sắm tài sản tại Cơ quan Bộ; Quy trình Tổ chức hội nghị, hội thảo; Quy định Chi tiêu nội bộ; Quy trình giải quyết thủ tục hành chính; Quy trình xây dựng đề án; Quy trình phỏng vấn trong hoạt động báo chí...

Ngoài ra, Bộ Công Thương cũng đã công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại Cơ quan Bộ Công Thương phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 thuộc 14 lĩnh vực với 45 quy trình và 6 hướng dẫn như sau: Quy trình Xử lý công văn đến và đi; Quy trình Quản lý thiết bị; Quy trình Mua sắm tài sản tại Cơ quan Bộ; Quy trình Tổ chức hội nghị, hội thảo; Quy định Chi tiêu nội bộ; Quy trình giải quyết thủ tục hành chính; Quy trình xây dựng đề án; Quy trình phỏng vấn trong hoạt động báo chí...

Chi tiết bản công bố xem tại đây.

luat-an-toan-thuc-pham-2010.pdf